Over de stichting

Sinds 2011 wordt Stichting V.O. Amsterdam-Zuid bestuurd door de rectoren van de drie scholen waarover zij het bevoegd gezag is, de rectoren vormen gezamenlijk het College van Bestuur (CvB). Het toezichthoudend orgaan van de Stichting is de Raad van Toezicht (RvT).

Voor schoolspecifieke vragen verwijzen wij u graag naar de informatiepagina's van de scholen, of naar de website van de betreffende school. Voor vragen over de Stichting kunt u terecht bij de bestuurssecretaris.

 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur.

Ten aanzien van de nevenfuncties (voor zowel RvT als CvB) geldt het Reglement-Nevenfuncties SVOAZ 2021.

 

 

Samenstelling

Mw. W.J. Geesink (werkgeverscommissie)
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Penningmeester bestuur Soroptimisten Amsterdam Zuid/Amstelveen (onbezoldigd).
 • Ondernemer.

Mw. M.P. Herkströter (voorzitter / werkgeverscommissie)
Benoemd: 4-10-2016
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 4-10-2024

Hoofd- en nevenfuncties:

 • n.v.t.

Dhr. W.A. Smeenk (plv. voorzitter / auditcommissie)
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • financieel directeur (bezoldigd)
 • Penningmeester VTW Amsterdam (onbezoldigd).
 • President of the International Commission for
  Economic Affairs, Ordo Fratrum Minorum,
  Rome (onbezoldigd).

Dhr. M.B.M. Loos (portefeuille onderwijskwaliteit / op voordracht van de GMR).
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees
  Consumentenrecht, Universiteit van Amsterdam
  (bezoldigd).
 • Bestuurslid International Association for Consumer
  Law (onbezoldigd).
 • Lid Raad van Toezicht Consumentenbond (bezoldigd).
 • Raadsheer - plaatsvervanger Gerechtshof ’'s-Hertogenbosch (bezoldigd).
 • Lid bestuur Stichting toetsing verzekeraars (bezoldigd). Lid Raad van Advies Huurcommissie (bezoldigd).
 • Lid adviesraad Journal of European Consumer and
  Market Law (onbezoldigd).
 • Lid van de Commissie voor Consumente aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad (onbezoldigd).

Dhr. K.W. Slump (lid auditcommissie).

Benoemd: 1-4-2022
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-4-2030.

 • Zelfstandig ondernemer.

 

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur.

Ten aanzien van de nevenfuncties (voor zowel RvT als CvB) geldt het Reglement-Nevenfuncties SVOAZ 2021.

Samenstelling

Mw. W.J. Geesink (werkgeverscommissie)
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Penningmeester bestuur Soroptimisten Amsterdam Zuid/Amstelveen (onbezoldigd).
 • Ondernemer.

Mw. M.P. Herkströter (voorzitter / werkgeverscommissie)
Benoemd: 4-10-2016
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 4-10-2024

Hoofd- en nevenfuncties:

 • n.v.t.

Dhr. W.A. Smeenk (plv. voorzitter / auditcommissie)
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • financieel directeur (bezoldigd)
 • Penningmeester VTW Amsterdam (onbezoldigd).
 • President of the International Commission for
  Economic Affairs, Ordo Fratrum Minorum,
  Rome (onbezoldigd).

Dhr. M.B.M. Loos (portefeuille onderwijskwaliteit / op voordracht van de GMR).
Benoemd: 1-1-2021
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-1-2029

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees
  Consumentenrecht, Universiteit van Amsterdam
  (bezoldigd).
 • Bestuurslid International Association for Consumer
  Law (onbezoldigd).
 • Lid Raad van Toezicht Consumentenbond (bezoldigd).
 • Raadsheer - plaatsvervanger Gerechtshof ’'s-Hertogenbosch (bezoldigd).
 • Lid bestuur Stichting toetsing verzekeraars (bezoldigd). Lid Raad van Advies Huurcommissie (bezoldigd).
 • Lid adviesraad Journal of European Consumer and
  Market Law (onbezoldigd).
 • Lid van de Commissie voor Consumente aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad (onbezoldigd).

Dhr. K.W. Slump (lid auditcommissie).

Benoemd: 1-4-2022
Herbenoemd: -
Uiterste datum aftreden: 1-4-2030.

 • Zelfstandig ondernemer.
De waarden van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

 

De kernwaarden van de scholen zijn: ontwikkeling, respect, aandacht.

 

De scholen van de stichting kennen een lange katholieke traditie van op ontwikkeling gericht onderwijs en aandacht en respect voor elkaar en de wereld om ons heen. Deze houding zit de scholen in de genen. We geloven in een leven lang leren.

 

Ontwikkeling
Onderwijs zetten we in als middel om te ontwikkelen, zowel op het gebied van kennis als van vaardigheden. We leiden onze leerlingen op tot kritische wereldburgers door tijdens lessen of activiteiten aandacht te besteden aan grote thema’s die spelen in de wereld om ons heen. We waarderen en stimuleren initiatief van leerlingen en medewerkers. Wij dagen leerlingen tijdens ons onderwijs uit om hun talenten breed te ontwikkelen.

 

Respect
We geloven in een samenleving waar we elkaar helpen en respecteren, zowel binnen de kleine samenleving van klas of school als binnen de nationale en internationale samenleving. We werken met de leerlingen aan het ontwikkelen van een goed inlevingsvermogen, zodat het vanzelfsprekend is dat we oog en respect voor elkaar hebben, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. Onder andere tijdens de lessen en activiteiten van het vak levensbeschouwing maken alle leerlingen kennis met de wereldgodsdiensten en ethische onderwerpen.

 

Aandacht
Door gedifferentieerde lessen aan te bieden, door leerlingen keuzemogelijkheden te bieden, door eigen initiatief te belonen, door leerlingen te ondersteunen en begeleiden naar behoefte, besteden we aandacht aan verschillen tussen leerlingen en leveren zo maatwerk. Elke leerling wordt gekend. We zetten actief in op sociale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leerlingen doen vrijwilligerstaken, zamelen geld in voor goede doelen en er zijn speciale dagen of vieringen rond specifieke thema’s.

 

De kernwaarden ontwikkeling, aandacht en respect zijn waarden die de drie scholen delen – als eenheid in verscheidenheid – en vormen de toetssteen voor het beleid van de stichting.

Meer informatie

 

Contactpersoon
dhr. drs. Jeroen Wezenberg
bestuurssecretaris

020 204 4603

info@svoaz.nl

---

Bestuursnummer

40776

---

KvK

41215482