Over de stichting

Sinds 2011 wordt Stichting V.O. Amsterdam-Zuid bestuurd door de rectoren van de drie scholen waarover zij het bevoegd gezag is, de rectoren vormen gezamenlijk het College van Bestuur (CvB). Het toezichthoudend orgaan van de Stichting is de Raad van Toezicht (RvT).

Voor schoolspecifieke vragen verwijzen wij u graag naar de informatiepagina's van de scholen, of naar de website van de betreffende school. Voor vragen over de Stichting kunt u terecht bij de bestuurssecretaris.

RvT
CvB
GMR
Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur.

Samenstelling

 
 • Mw. E.A.P. Clijnk (voorzitter)
 • Mw. M.P. Herkströter (vicevoorzitter)
 • Mw. P.K. de Jong
 • Dhr. J.K. Koppen
 • Dhr. J.L. Miedema
College van Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de drie scholen van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid en belast met het besturen van de Stichting. Het college van bestuur legt aan de raad van bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van het college van bestuur zijn afzonderlijk als rector verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholen.

Samenstelling


Fons Vitae Lyceum
 • Dhr. D. A. Asser
St. Ignatiusgymnasium
 • Mw. A.M. Swenneker (voorzitter)
St. Nicolaaslyceum
 • Mw. J.E.J. Rutten
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid zitten vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de drie scholen. Per school zijn dat twee medewerkers (M), een ouder/verzorger (O) en een leerling (L). De GMR bespreekt met het college van bestuur allerlei zaken waaronder in elk geval de begroting en voorstellen voor (veranderingen in) diverse regelingen. Ook worden er beleidsvoornemens voor de langere termijn met het college van bestuur besproken. De GMR heeft op sommige gebieden adviesbevoegdheid en op andere terreinen instemmingsbevoegdheid.

Samenstelling

Volgt
RvT
CvB
GMR
Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur.

Samenstelling

 
 • Mw. E.A.P. Clijnk (voorzitter)
 • Mw. M.P. Herkströter (vicevoorzitter)
 • Mw. P.K. de Jong
 • Dhr. J.K. Koppen
 • Dhr. J.L. Miedema
College van Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de drie scholen van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid en belast met het besturen van de Stichting. Het college van bestuur legt aan de raad van bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van het college van bestuur zijn afzonderlijk als rector verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholen.

Samenstelling


Fons Vitae Lyceum
 • Dhr. D. A. Asser
St. Ignatiusgymnasium
 • Mw. A.M. Swenneker (voorzitter)
St. Nicolaaslyceum
 • Mw. J.E.J. Rutten
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid zitten vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de drie scholen. Per school zijn dat twee medewerkers (M), een ouder/verzorger (O) en een leerling (L). De GMR bespreekt met het college van bestuur allerlei zaken waaronder in elk geval de begroting en voorstellen voor (veranderingen in) diverse regelingen. Ook worden er beleidsvoornemens voor de langere termijn met het college van bestuur besproken. De GMR heeft op sommige gebieden adviesbevoegdheid en op andere terreinen instemmingsbevoegdheid.

Samenstelling

Volgt
De waarden van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

 

De kernwaarden van de scholen zijn: ontwikkeling, respect, aandacht.

 

De scholen van de stichting kennen een lange katholieke traditie van op ontwikkeling gericht onderwijs en aandacht en respect voor elkaar en de wereld om ons heen. Deze houding zit de scholen in de genen. We geloven in een leven lang leren.

 

Ontwikkeling
Onderwijs zetten we in als middel om te ontwikkelen, zowel op het gebied van kennis als van vaardigheden. We leiden onze leerlingen op tot kritische wereldburgers door tijdens lessen of activiteiten aandacht te besteden aan grote thema’s die spelen in de wereld om ons heen. We waarderen en stimuleren initiatief van leerlingen en medewerkers. Wij dagen leerlingen tijdens ons onderwijs uit om hun talenten breed te ontwikkelen.

 

Respect
We geloven in een samenleving waar we elkaar helpen en respecteren, zowel binnen de kleine samenleving van klas of school als binnen de nationale en internationale samenleving. We werken met de leerlingen aan het ontwikkelen van een goed inlevingsvermogen, zodat het vanzelfsprekend is dat we oog en respect voor elkaar hebben, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. Onder andere tijdens de lessen en activiteiten van het vak levensbeschouwing maken alle leerlingen kennis met de wereldgodsdiensten en ethische onderwerpen.

 

Aandacht
Door gedifferentieerde lessen aan te bieden, door leerlingen keuzemogelijkheden te bieden, door eigen initiatief te belonen, door leerlingen te ondersteunen en begeleiden naar behoefte, besteden we aandacht aan verschillen tussen leerlingen en leveren zo maatwerk. Elke leerling wordt gekend. We zetten actief in op sociale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leerlingen doen vrijwilligerstaken, zamelen geld in voor goede doelen en er zijn speciale dagen of vieringen rond specifieke thema’s.

 

De kernwaarden ontwikkeling, aandacht en respect zijn waarden die de drie scholen delen – als eenheid in verscheidenheid – en vormen de toetssteen voor het beleid van de stichting.

Meer informatie

 

Contactpersoon
dhr. K. Klootwijk
bestuurssecretaris

020-6763868

info@svoaz.nl

---

Bestuursnummer

40776

---

KvK

41215482