Onze scholen en privacy

Privacyverklaring

Ingangsdatum
1 oktober 2018

Datum laatste wijziging
1 oktober 2018

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens goed zijn beveiligd. Deze verklaring is gebaseerd op ons privacyreglement, dat is vastgesteld met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Ons privacybeleid en het privacyreglement geldt voor alle scholen onder ons gezag: het Fons Vitae Lyceum, het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum.

Heeft u vragen in het kader van onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u die stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is er op gericht om geen gegevens te verzamelen die wij niet nodig hebben. Toch hebben wij als school veel gegevens nodig om onze taak te vervullen. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, van onder andere leerlingen, ouders en personeel, zijn wij er als Stichting verantwoordelijk voor dat wij dit volgens de regels doen. Wij zullen transparant zijn over de persoonsgegevens die we verwerken en met welk doel we dat doen. Wij zullen ons best doen de persoonsgegevens actueel te houden en – waar mogelijk – te wissen indien de degene waar de gegevens betrekking op hebben dat wil. Ook zullen wij persoonsgegevens niet langer bewaren nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

De Stichting zorgt er tot slot voor dat de persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Binnen onze Stichting worden persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, ouders, personeel, en andere personen die contact hebben met de Stichting. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de naam en adresgegevens, maar ook het burgerservicenummer via het inschrijfformulier voor leerlingen of bij het in dienst nemen van personeel.

Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers.

Tot slot ontvangen wij ook gegevens van anderen, zoals gegevens van de basisschool over ingeschreven leerlingen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.

De verzamelde gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig. Zo bewaren wij gegevens van leerlingen tot twee jaar na uitschrijving, daarna worden de gegevens verwijderd. Dat geldt ook voor gegevens van personeel. In enkele gevallen moeten wij ons houden aan een langere bewaartermijn uit de wet.

Bewaartermijnen SVOAZ

Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld de dienstverlening van de schoolfotograaf), moeten wij van tevoren toestemming hebben.

Met organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij maken daarnaast gebruik van cloud-diensten, waarbij gegevens op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van voldoende bescherming van deze gegevens.

Melding misstanden

Ook als u melding doet van een misstand binnen onze Stichting, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze school aangewezen vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan door u in vertrouwen worden benaderd. De gegevens die de vertrouwenspersoon verkrijgt zullen niet worden gedeeld met de schoolleiding. Meer informatie kunt u lezen in de klokkenluidersregeling.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of een andere partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens aan de rechterkant van deze pagina.

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt? Neem dan ook contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u er met ons onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring soms moeten wijzigen. Op de website zal dan de nieuwe versie worden geplaatst. Als dat gebeurt zullen wij altijd zorgen voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook zullen wij altijd aangeven wanneer deze verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van leerlingen en met welk doel?

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van leerlingen verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. het burgerservicenummer;
 3. de nationaliteit en de geboorteplaats;
 4. gegevens betreffende de schoolkeuze van de leerling;
 5. persoonsgebonden leerlingnummer;
 6. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
 7. gegevens over de leerresultaten, waaronder, maar niet uitsluitend, test- en toetsgegevens, gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, zaken die volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet onderwijs, verzuim en afwezigheid van de leerling, de diagnostische eindtoets, het werk van het centraal examen en de rekentoets;
 8. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van digitale leermiddelen;
 9. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, ouderbijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
 10. foto’s en videobeelden, met of zonder geluid, van (les)activiteiten van de school;
 11. (digitale) pasfoto’s;
 12. (in)loggegevens binnen het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leermiddelen, sociale media en software applicaties voor onderwijsdoeleinden, alsmede inlogcodes voor de bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier;
 13. gegevens als bedoeld onder a en c van de ouders van leerlingen en of sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en de gegevens over lidmaatschap van de ouderraad of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 14. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 15. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 16. andere dan de onder a tot en met o bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn (of de ouders). Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       de toelating en inschrijving van de leerling bij de school; Overeenkomst tussen leerling (ouder) en de school
b.       de organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van studieadviezen; Wettelijke  verplichting
c.       het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool over het gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten; Wettelijke  verplichting
d.       het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot beheer en delen van deze gegevens met de docenten van de leerlingen en de ouders en leerlingen; Wettelijke  verplichting
e.       het uitvoeren van de op de Stichting rustende verplichtingen en bevoegdheden op grond van de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder (doch niet uitsluitend) de Wvo, de Wet medezeggenschap op scholen, de Leerplichtwet en daarop gebaseerde regelgeving; Wettelijke  verplichting
f.        het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen; Wettelijke  verplichting
g.       het geven van onderwijs met behulp digitale leermiddelen en Diensten van de informatiemaatschappij; Toestemming van de betrokkene
h.       het verstrekken van inloggegevens voor het schoolnetwerk en digitale leermiddelen en -diensten; Overeenkomst tussen leerling (ouder) en de school
i.         het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen; Overeenkomst tussen leerling (ouder) en de school
j.         het behandelen van geschillen aanhangig gemaakt bij klachten- en geschillencommissies; Wettelijke  verplichting
k.       het laten uitoefenen van accountantscontroles; Wettelijke  verplichting
l.         het verlenen van medewerking aan een aanvraag van ouders, respectievelijk leerlingen, van leerlingenvervoer; Wettelijke  verplichting
m.     het bekend maken van informatie over de organisatie en de activiteiten van de school in de schoolgids, op de website, op sociale media of in andere uitingen van de school; Toestemming van de betrokkene
n.       het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van leerlingen; Toestemming van de betrokkene
o.       beveiligen van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting, waaronder in ieder geval het verstrekken van een leerlingpas en een foto in het leerlingvolgsysteem; Gerechtvaardigd belang: veiligheid
p.       het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Inspectie van het Onderwijs, en overige instanties, waaronder, maar niet uitsluitend, de instanties die onderdeel uitmaken van het Zorgadviesteam voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de wetgeving, inclusief de op de onderwijswetgeving gebaseerde bekostigingsvoorwaarden; Wettelijke  verplichting
q.       het voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van een publiekrechtelijke taak; Algemeen belang
r.        het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Toestemming van de betrokkene

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van personeel verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van betrokkene;
 2. het burgerservicenummer;
 3. kopie van een identiteitsbewijs;
 4. persoonsgebonden personeelsnummer;
 5. nationaliteit en geboorteplaats;
 6. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 7. gegevens betreffende arbeidsvoorwaarden;
 8. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
 9. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
 10. gegevens betreffende de (neven)functie(s) of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
 11. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 12. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;
 13. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op overeengekomen arbeidsvoorwaarden;
 14. gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
 15. de Verklaring Omtrent Gedrag;
 16. gegevens van docenten, onderwijsondersteunend personeel en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de school of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen;
 17. (in)loggegevens binnen het schoolnetwerk en digitale leermiddelen;
 18. foto’s en videobeelden, met of zonder geluid, van activiteiten van de school en van lessen van onderwijzend personeel;
 19. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 20. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 21. andere dan de onder a tot en met t bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het aangaan van de arbeidsovereenkomst; Arbeidsovereenkomst
b.       het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden; Arbeidsovereenkomst
c.       het (laten) uitbetalen van salaris en de afdracht van belastingen en premies; Arbeidsovereenkomst en wettelijke verplichting
d.       de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde; Arbeidsovereenkomst
e.       het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; Arbeidsovereenkomst
f.        het verlenen van ontslag; Arbeidsovereenkomst
g.       het geven van leiding en het begeleiden van betrokkene; Arbeidsovereenkomst
h.       het verstrekken van de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van de re-integratieverplichtingen bij verzuim; Wettelijke verplichting
i.         het toegang verlenen tot het schoolnetwerk; Arbeidsovereenkomst
j.         het regelen van en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met beëindiging van een dienstverband; Arbeidsovereenkomst
k.       de verkiezing van leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan; Wettelijke verplichting
l.         het behandelen van klachten en geschillen; Arbeidsovereenkomst
m.     de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a tot en met l; Arbeidsovereenkomst
n.       het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van personeelsleden; Toestemming van betrokkene
o.       de organisatie of het geven van onderwijs; Arbeidsovereenkomst
p.       het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging; Wettelijke verplichting
q.       beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting. Gerechtvaardigd belang

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van sollicitanten verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van betrokkene;
 2. nationaliteit en geboorteplaats;
 3. de sollicitatiebrief, inclusief bijlagen;
 4. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 5. gegevens betreffende de functie waarnaar is gesolliciteerd;
 6. gegevens betreffende de aard en de inhoud van de huidige dienstbetrekking(en), alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 7. gegevens betreffende de aard en de inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 8. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren voorkeursbehandeling voor minderheden of re-integratiebeleid);
 9. foto’s en videobeelden, met of zonder geluid;
 10. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 11. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 12. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door of na toestemming van de betrokkene zijn verstrekt (bijvoorbeeld assessments, psychologisch onderzoek, uitslag medische keuring);
 13. gegevens verkregen uit internet-onderzoek;
 14. andere dan de onder a tot en met m bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van andere wet- en regelgeving.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       de beoordeling van de geschiktheid van de betrokkene voor een functie die vacant is; Toestemming en arbeidsovereenkomst
b.       de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die in de nabije toekomst vacant kan komen; Toestemming en arbeidsovereenkomst
c.       de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten; Toestemming
d.       beveiliging van en het toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting; Gerechtvaardigd belang
e.       de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wettelijke verplichting

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van oud-medewerkers verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede het banknummer van de betrokkene;
 2. gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de betrokkene voor de Stichting werkzaam is geweest;
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 4. een administratiecode;
 5. gegevens met betrekking tot aanmelding van activiteiten en bijeenkomsten.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het onderhouden van contacten met oud-medewerkers; Toestemming
b.       het verzenden van informatie aan oud-medewerkers; Toestemming
c.       het verwerken van de aanmeldingen van oud-medewerkers voor mede voor hen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten; Toestemming
d.       het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; Toestemming
e.       het laten uitoefenen van accountantscontroles; Wettelijke verplichting

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van oud-leerlingen verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. gegevens betreffende de aard van de (vervolg)studie, respectievelijk toekomstige werkkring en de periode gedurende welke de oud-leerling de opleiding bij de Stichting heeft gevolgd;
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 4. een administratiecode;
 5. gegevens met betrekking tot aanmelding van activiteiten en bijeenkomsten.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen; Toestemming
b.       het verzenden van informatie aan de oud-leerlingen; Toestemming
c.       het verwerken van aanmeldingen van oud-leerlingen voor mede voor hen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten; Toestemming
d.       het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; Toestemming
e.       het laten uitoefenen van accountantscontrole. Wettelijke verplichting

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van leden van de raad van toezicht verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van betrokkene;
 2. het burgerservicenummer;
 3. een kopie van een identiteitsbewijs;
 4. nationaliteit en geboorteplaats;
 5. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
 6. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen;
 7. gegevens betreffende de functie binnen het toezichthoudend orgaan, alsmede betreffende de aard en de inhoud van de overige werkzaamheden en expertise;
 8. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 9. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop camera-opnamen zijn gemaakt;
 10. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van andere wet- en regelgeving.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het vastleggen van de benoeming, de functie binnen de Raad van Toezicht en de benoemingstermijn; Statuten en reglement raad van toezicht
b.       het vastleggen en (laten) uitbetalen van de vastgestelde beloning, alsmede overige activiteiten van intern beheer; Statuten en reglement raad van toezicht
c.       de aanmelding voor de aansprakelijkheidsverzekering voor toezichthouders; Statuten en reglement raad van toezicht
d.       het uitvoering geven aan het recht van de medezeggenschapsraad om op grond van de Wet medezeggenschap op scholen een bindende voordracht te doen voor een toezichthouder; Wettelijke verplichting
e.       de organisatie van de school, waaronder het informeren van het personeel en leerlingen over de samenstelling en bereikbaarheid van de Raad van Toezicht; Statuten en reglement raad van toezicht
f.        het onderhouden van contacten tussen de Stichting en de medezeggenschapsraad met de Raad van Toezicht; Statuten en reglement raad van toezicht
g.       het verzenden van (management)informatie aan de Raad van Toezicht; Statuten en reglement raad van toezicht
h.       het laten uitoefenen van accountantscontrole; Wettelijke verplichting
i.         beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting. Gerechtvaardigd belang

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van bezoekers verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede de organisatie waartoe de bezoeker behoort;
 2. een administratienummer;
 3. gegevens betreffende de persoon en afdeling die de betrokkene wenst te bezoeken;
 4. gegevens betreffende de reden van het bezoek;
 5. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de bezoeker;
 6. gegevens inzake het identiteitsbewijs van de bezoeker;
 7. camerabeelden van het schoolterrein en de algemene toegankelijke ruimten van de school;
 8. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het interne beheer; Gerechtvaardigd belang
b.       beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting. Gerechtvaardigd belang

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van leveranciers verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede de organisatie waartoe de betrokkene behoort;
 2. een administratienummer;
 3. gegevens met het oog op het doen van bestellingen of de opdrachtverlening aan dienstverleners;
 4. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 5. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt;
 6. andere dan de onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       het doen van bestellingen of de opdrachtverlening aan leveranciers; Overeenkomst
b.       het uitvoeren van opdrachten door leveranciers; Overeenkomst
c.       het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen; Overeenkomst
d.       het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; Overeenkomst
e.       het onderhouden van contacten door de Stichting met de leveranciers; Overeenkomst
f.        het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontroles; Wettelijke verplichting
g.       de uitvoering of de toepassing van een andere wet; Wettelijke verplichting
h.       beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting. Gerechtvaardigd belang

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van huurders verwerken. Dit wil niet zeggen dat we deze gegevens van iedere leerling hebben. Wij verwerken namelijk alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel.

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, alsmede de organisatie waartoe betrokkene behoort;
 2. een administratienummer;
 3. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
 4. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 5. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van aankomst en vertrek van de betrokkene;
 6. gegevens inzake het identiteitsbewijs van de betrokkene;
 7. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
 8. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en dan nog alleen als de wet dat mogelijk maakt. Als de wet het niet mogelijk maakt om deze persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij dat alleen doen met toestemming van degene waarvan de persoonsgegevens zijn. Hieronder hebben wij alle doelen en de (wettelijke) grondslag voor de verwerking van gegevens van leerlingen genoemd.

Doel Grondslag
a.       de uitvoering van de overeenkomst; Overeenkomst
b.       het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen; Overeenkomst
c.       het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; Overeenkomst
d.       het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontroles; Wettelijke verplichting
e.       activiteiten van intern beheer, beveiliging van en toezicht op personen, zaken en goederen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de Stichting; Gerechtvaardigd belang
f.        de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wettelijke verplichting

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, stel ze gerust.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT”


 

Online tools

Ter ondersteuning van de lessen gebruiken onze docenten verschillende online tools. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om bepaalde lesstof makkelijker te leren, de les dynamischer te maken, een snelle toets af te nemen of een website te bouwen. Vaak worden door deze tools persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld wanneer een account moet worden gemaakt. Aan ouders van leerlingen onder de 16 jaar vragen wij daarom altijd toestemming voor het gebruik van online tools. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven om deze gegevens te verwerken.

Voorbeelden van tools die door docenten worden gebruikt zijn: