U vindt het jaarverslag 2018 op de pagina met publicaties.

In dit jaarverslag presenteert de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid de resultaten van 2018. In de eerste plaats wordt het financiële resultaat gepresenteerd en toegelicht, van de Stichting als geheel en van elk van de aangesloten scholen. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de inhoud en kwaliteit van het onderwijs en begeleiding op de scholen, het door hen gevoerde personeelsbeleid en hun relaties met de maatschappelijke omgeving.

In 2018 hebben we gewerkt aan de realisatie van de ambities van de stichting als geheel en de drie scholen afzonderlijk. De kernwaarden ontwikkeling, respect en aandacht zijn daarbij, naast de kwaliteit van en tevredenheid over ons onderwijs, leidend en dagelijks voelbaar in de scholen. Tijdens de inspectiebezoeken die deels in 2018 hebben plaatsgevonden is dit beeld bevestigd. De transparantie, het goede zicht op de kwaliteit, de gedeelde visie en uitgangspunten, de kritische houding en de grote inzet voor goed onderwijs vertaalden zich in een voldoende tot goede beoordeling.

Het animo waarmee leerlingen voor een van onze scholen kiest is en blijft hoog. De Stichting biedt drie onderscheidende typen onderwijs aan op haar drie scholen. Met name het St. Nicolaaslyceum en de tweetalige opleiding die zij biedt op zowel de havo als het vwo, trekt veel leerlingen. Ondanks de tijdelijke huisvesting waar het Fons Vitae Lyceum als gevolg van grote brandschade aan het eigen gebouw in moet verblijven, trekt ook deze school voldoende leerlingen. Als hoogbegaafdheidsprofielschool blijkt de school interessant voor potentiële havo en vwo leerlingen. Het categorale gymnasiumonderwijs op het
St. Ignatiusgymnasium met een breed aanbod van keuzemogelijkheden, blijft aantrekkelijk voor weer een andere doelgroep.

Dat het geheel meer is dan de som der delen, blijkt uit een aantal facetten. Zo kent de Stichting een zeer aantrekkelijk strategisch HRM beleid in ontwikkeling, met loopbaanperspectief voor medewerkers, lidmaatschap van de opleidingsschool De Dam, een beleidsrijk begeleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers met als doel: boeien en binden en professionaliseringbeleid dat uitgaat van maatwerk. Daarnaast heeft er in 2018 een grote professionaliseringsslag plaatsgevonden op ICT-gebied door de krachten binnen de scholen op stichtingsniveau te binden. Als derde voorbeeld noemen we het kwaliteitsbeleid. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om tot stichtingsbreed kwaliteitsbeleid te komen, met uitwerkingen in de drie scholen.

Het College van Bestuur heeft 2018 aangegrepen om een basis te leggen voor het strategisch meerjarenbeleid van de stichting. In een grote stad als Amsterdam is er continu van alles in beweging; nieuwe initiatieven bij andere besturen, het wegtrekken van gezinnen naar plekken buiten de stad, het aantrekken van expats als gevolg van het vestigen van internationale bedrijven in de stad, de loting en matching en zo meer. Dan is het van groot belang om in kaart te brengen wat de juiste koers is om te varen, inclusief het omzeilen van mogelijke voorstelbare risico’s. In 2019 legt het bestuur het meerjarenbeleid van de Stichting vast.

Leren en professionaliseren van docenten zijn voorwaarden voor onderwijskwaliteit en daarmee ook voorwaarden voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom hebben we in ook in 2018 weer lerarenbeurzen aangevraagd, zowel die van de gemeente Amsterdam als de landelijke variant. Fijn is dat docenten graag samen leren. Dat samen leren vindt plaats in de eigen scholen: werkgroepen rond thema’s, samen lessen ontwerpen en uitvoeren, intervisiebijeenkomsten. Ook buiten de eigen scholen wordt samen geleerd, bijvoorbeeld met docenten uit het HO, docenten van begaafdheidsprofielscholen, excellente scholen en tweetalige scholen. En fijn dat de gemeente Amsterdam een groot onderwijshart heeft. In de komende vier jaren kent de Amsterdamse lerarenagenda de mogelijkheid voor het aanvragen van een teambeurs.

Tot slot voldoen de scholen van de stichting aan alle wettelijke bepalingen en is de structuur van de Stichting in overeenstemming met de wettelijke eisen van scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Als lid van de VO-raad houdt de Stichting zich tevens aan de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs.

We kijken graag weer vooruit naar een nieuw jaar waarin we zullen investeren in mooi en goed onderwijs. Samen met de leerlingen en hun ouders, de medewerkers en de raad van toezicht hebben we er alle vertrouwen in dat ook 2019 een mooi jaar zal worden.

Namens het College van Bestuur,
Anita M. Swenneker MA
Voorzitter CvB