U vindt ons jaarverslag op de publicatiepagina van onze website.

Terwijl het schooljaar zich al voor driekwart heeft voltrokken en de examentijd nadert, maken we in dit verslag een pas op de plaats.

In 2017 hebben we gewerkt aan de realisatie van de ambities van de Stichting als geheel en de drie scholen afzonderlijk. De kernwaarden ontwikkeling, respect en aandacht zijn daarbij, naast de kwaliteit van en tevredenheid over ons onderwijs, leidend. De stijgende lijn in de resultaten van de scholen is iets om trots op te zijn, evenals het animo waarmee leerlingen voor een van onze scholen kiest. Dat ontwikkeling, respect en aandacht onze kernwaarden zijn is dagelijks voelbaar in de scholen.

Leren en professionaliseren van docenten zijn voorwaarden voor onderwijskwaliteit en daarmee ook voorwaarden voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom hebben we in 2017 lerarenbeurzen aangevraagd, zowel die van de gemeente Amsterdam als de landelijke variant. Fijn is dat docenten graag samen leren. Dat samen leren vindt plaats in de eigen scholen: werkgroepen rond thema’s, samen lessen ontwerpen en uitvoeren, intervisiebijeenkomsten. Ook buiten de eigen scholen wordt samen geleerd, bijvoorbeeld met docenten uit het hoger onderwijs, docenten van begaafdheidsprofielscholen, excellente scholen en tweetalige scholen.

Onze Stichting is financieel gezond en we leggen in dit jaarverslag graag verantwoording af door stil te staan bij onze besteding van de aan ons toegekende publieke middelen. Het hoog willen houden van de kwaliteit van en de tevredenheid over ons onderwijs vraagt om het aanstellen van goede docenten. Dat is niet altijd makkelijk te realiseren en soms zien we ons genoodzaakt om dure gedetacheerde docenten aan te trekken. Daarnaast staat dat we docenten in opleiding in de opleidingsschool De Dam enthousiast maken voor een werkplek op een school voor voortgezet onderwijs. Op een aantal gebieden zijn we ook in 2017 meer en meer gaan samenwerken binnen de Stichting waardoor langzaamaan een efficiëntere besteding van de middelen ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn ICT en facilitaire zaken.

De brand in het Fons Vitae Lyceum is een verhaal op zich. De financiële consequenties ervan staan elders in dit jaarverslag beschreven.

Na het maken van de genoemde pas op de plaats, kijken we graag weer vooruit naar een nieuw jaar waarin we zullen investeren in mooi en goed onderwijs. Samen met de leerlingen en hun ouders, de medewerkers en de raad van toezicht hebben we er alle vertrouwen in dat ook 2018 een mooi jaar zal worden.

Namens het College van Bestuur,

 

Anita M. Swenneker MA
Voorzitter College van Bestuur